Herb Powiatu
Strona główna

ul. Łazienna 2A
67-400 Wschowa

tel. 65 540 28 68
fax. 65 540 28 68

e-mail: ziws@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
Projekty UE

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy, szkoleń oraz informacje z PUP Wschowa, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ulubione strony

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
397
 
59
 
14
 
97
Kalkulator stażu pracy Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj: Strona główna » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Propozycja urzędu
Pobierz Pliki
Informacje ogólne

Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy jest:

 • dostępne dla wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;
 • dobrowolne, co oznacza wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równe dla wszystkich, co oznacza obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • jawne, co oznacza, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
   

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne)


Międzynarodowe pośrednictwo pracy realizowane jest w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy poprzez EURES (EURopean Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia), będący siecią współpracy europejskich publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy.

Główny zadaniem sieci EURES jest pomoc w swobodnym przepływie pracowników na terenie państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Realizacją zadań w ramach sieci w poszczególnych krajach zajmują się doradcy EURES.

Oferowane przez nich usługi to m.in.:
 • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • informowanie o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich,
 • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności pracowników.
Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia zatrudnienia oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Portale na których można znaleźć informacje na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich, poruszania się na europejskim rynku pracy, a także konkretne oferty pracy za granicą: www.eures.praca.gov.pl, www.eures.europa.eu

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa (indywidualne i grupowe porady zawodowe, indywidualne i grupowe informacje zawodowe)

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są usługami świadczonymi przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Z usług poradnictwa w powiatowych urzędach pracy mogą korzystać zarejestrowane w nich osoby bezrobotne i poszukujące pracy, natomiast w centrach informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy wszystkie osoby pełnoletnie. W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta doradca zawodowy udziela informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia.

Pomaga w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia, dokonaniu wyboru miejsca pracy, planowaniu rozwoju zawodowego. Rolą doradcy jest również pomoc w określeniu predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, skierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku kształcenia.

Poradnictwo zawodowe może być szczególnie przydatne osobom, które:

 • rozpoczynają poszukiwanie pracy,
 • mają trudności ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia,
 • zamierzają dokonać zmiany zawodu/przekwalifikowania,
 • chcą dokonać bilansu swoich możliwości zawodowych,
 • mają problem ze sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych,
 • chcą się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą,
 • poszukują różnego rodzaju informacji z obszaru pracy i edukacji.

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy skierowane są do osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej znalezieniu lub chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Są to kompleksowe osiemdziesięciogodzinne szkolenia, realizowane przez okres trzech tygodni w oparciu o ramowy program zajęć składający się z 18 sesji, dotyczących m.in. poznawania procesów i tendencji zachodzących na rynku pracy, analizy lokalnego rynku pracy, odkrywania własnych możliwości, kompetencji i predyspozycji zawodowych, sztuki mówienia i autoprezentacji, poznawania skutecznych sposobów poszukiwania pracy, umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy z pracodawcą. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
realizowane są przez Kluby Pracy.

Szkolenie jest bezpłatne, a osobie skierowanej na szkolenie przez powiatowy urząd pracy przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.
Zajęcia aktywizacyjne są realizowane w formie warsztatów grupowych, dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy. Warsztaty mogą dotyczyć np. tematyki poruszania się po rynku pracy, sposobów poszukiwania pracy, oceny umiejętności i predyspozycji zawodowych, zasad pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielana jest osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy oraz przez centa informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy. Są to zajęcia bezpłatne.

Fundusz szkoleniowy

Fundusz szkoleniowy jest instytucją o charakterze dobrowolnym, co oznacza, iż nie musi być powoływany przez każdego pracodawcę. Tworzony może być przez jednego lub wielu pracodawców w ramach posiadanych przez nich środków. Jeżeli fundusz jest tworzony przez więcej niż jednego pracodawcę, jest on ustanawiany na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy nimi.

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest formą praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowaną bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, którą kończy się egzaminem potwierdzającym
nabyte kwalifikacje.

Przygotowanie zawodowe dorosłych może odbywać się w formie:
 • trwającej od 6 do 12 miesięcy praktycznej nauki zawodu umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne powołane przez kuratora oświaty lub do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisje izb rzemieślniczych lub
 • trwającego od 3 do 6 miesięcy przyuczenia do pracy, mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Staże

Staż jest jedną z form pomocy oferowaną przez powiatowe urzędy pracy dającą możliwość zdobycia praktycznych kwalifikacji i umiejętności w miejscu pracy, a co za tym idzie cennego doświadczenia zawodowego. Jest to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do tej
grupy zalicza się osoby:
 • bezrobotne do 25 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
 • wykształcenia średniego,
 • bezrobotne samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • bezrobotne niepełnosprawne.
Na staż mogą być również skierowane osoby bezrobotne do 27 roku życia, o ile nie minęło 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy, w przypadku osób bezrobotnych do 25 roku
życia i bezrobotnych do 27 roku życia po studiach, jeżeli od momentu ich ukończenia nie minęło 12 miesięcy. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą zostać skierowane na staż trwający od 3 do 6 miesięcy.


Prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy, i które ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych powiatowy urząd pracy może skierować osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy grupy tej zaliczają się osoby:
 • bezrobotne do 25 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
 • wykształcenia średniego,
 • bezrobotne samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • bezrobotne niepełnosprawne.

Roboty publiczne

Roboty publiczne są formą zatrudnienia osób bezrobotnych, przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy i organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:
 • ochrony środowiska,
 • kultury,
 • oświaty,
 • sportu i turystyki,
 • opieki zdrowotnej,
 • bezrobocia oraz pomocy społecznej,
a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane:
 • ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych,
 • organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
Do robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres do 6 lub 12 miesięcy mogą być skierowane osoby bezrobotne:
 • długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnia,
 • niepełnosprawne.

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są instrumentem rynku pracy skierowanym wyłącznie do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Na wniosek gminy urząd pracy może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej, do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, gdzie mieszka lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

 
Starosta może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudnionego bezrobotnego w wysokości nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Podmiot, jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zatrudniał bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy przez okres krótszy niż 24 miesiące (lub 36 miesięcy w przypadku dużych przedsiębiorstw)albo naruszył inne warunki umowy o refundację.
 
Kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być uwzględniony, w przypadku spełniania przez podmiot łącznie następujących warunków:
 
·  prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
·  nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z jakimkolwiek pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę;
·  nie zaleganie z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz
z opłacaniem w składek ZUS i innych danin publicznych, a także braku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
·  nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem;
·  w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymał ze środków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania dotrzymał warunki umowy i spłacił pożyczkę;
·  w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca  1997 r. - Kodeks karny;
·  nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji-Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str.2);

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
TypNazwaRozmiarPobierz
Plik pdf Zgłoszenie krajowej oferty pracy 802 kB  

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 04 czerwca 2012
Zmodyfikowano:04 czerwca 2014 przez Daniel Zamróz
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy