Herb Powiatu
Strona główna

ul. Łazienna 2A
67-400 Wschowa

tel. 65 540 28 68
fax. 65 540 28 68

e-mail: ziws@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
Projekty UE

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy, szkoleń oraz informacje z PUP Wschowa, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ulubione strony

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
397
 
59
 
14
 
97
Kalkulator stażu pracy Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj: Strona główna » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 
 
NABÓR WNIOSKÓW KFS
Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie 
organizuje nabór Wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy w ramach środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017
 
Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie
od dnia 10.03.2017 r.  do dnia 24.03.2017 r.
 
Wniosek i dokumenty dot. ubiegania się o środki z KFS można pobrać od dnia 24.02.2017 r. w pok. 6 oraz na stronie internetowej www.pupwschowa.pl

                                                                                                      
 
                                                                                                      
 
Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na
finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i  pracodawców w roku 2017
 
§ 1
Na podstawie art.69a i 69b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U. z 2016 roku, poz. 645 z późn. zmianami) i Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. poz 2155 obowiązujące od 01 stycznia 2017), kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi oraz możliwościami finansowymi Urzędu ustala się następujące zasady finansowania  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.                                                              
§ 2
1. Urząd może przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań
    obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się :
a)      określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o  sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.,
b)      kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c)      egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,    
d)      badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej,
e)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym szkoleniem.
 
2. Wysokość wsparcia wynosi:
       a) w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej
            jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
       b) w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej
            jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 
§ 3
 1. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit) mogą byś przeznaczone  na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS.
W roku 2017 decyzją Ministra Rodziny   Pracy i Polityki Społecznej ustalono następujące   priorytety wydatkowania środków KFS:
a)      Priorytet pierwszy – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego  w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna  i pomoc społeczna,
b)      Priorytet drugi – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
c)      Priorytet trzeci – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
2. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rezerwa) mogą być przeznaczone na kształcenie   ustawiczne pracowników i pracodawcy zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS ustalonymi przez  Radę Rynku Pracy w roku 2017.
         a)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji ( nie mają matury)
        b)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
        c)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
        d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dz. U. z 2015 r. poz. 978)
 
         
 3. Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla
              przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD.

 
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
W przypadku sektora przetwórstwa przemysłowego (sekcji C w nomenklaturze PKD):
 
10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
11.0 Produkcja napojów
12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych
13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
13.2 Produkcja tkanin
13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich
14.3 Produkcja odzieży dzianej
15.1 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.2 Produkcja obuwia
16.1 Produkcja wyrobów tartacznych
16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury
18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19.1 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
20.6 Produkcja włókien chemicznych
21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22.1 Produkcja wyrobów z gumy
22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu
23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
23.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.9 Produkcja wyrobów ciernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24.1 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
24.4 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
24.5 Odlewnictwo metali
25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.4 Produkcja broni i amunicji
25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.5 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
26.6 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.2 Produkcja baterii i akumulatorów
27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
30.1 Produkcja statków i łodzi
30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.0 Produkcja mebli
32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
32.2 Produkcja instrumentów muzycznych
32.3 Produkcja sprzętu sportowego
32.4 Produkcja gier i zabawek
32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 
 
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
W przypadku sektora transportowego i gospodarki magazynowej (sekcja H w nomenklaturze PKD) są to kody PKD rozpoczynające się od następujących liczb, odpowiednio:
 
49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.2 Transport kolejowy towarów
49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski
49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.5 Transport rurociągowy
50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.2 Transport morski i przybrzeżny towarów
50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski,
50.4 Transport wodny śródlądowy towarów
51.1 Transport lotniczy pasażerski
51.2 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów
52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport
53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 
·         OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
W przypadku sektora opieki zdrowotnej i opieki społecznej ( sekcja Q w nomenklaturze PKD) są to kody PKD rozpoczynające się od następujących liczb, odpowiednio:
86.1 Działalność szpitali
86.2 Praktyka lekarska
86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.9 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
 
 
 
Nie powinny być finansowane ze środków KFS wymienione w art. 108 pkt. 1fc ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 645            z późn. zm.), staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także specjalizacje pielęgniarek i położnych,   o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
 
  
Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 2 należy przeznaczyć środki przede wszystkim na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu 2 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego  na terenie danego powiatu lub województwa. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań i analiz.
 
 
Barometr zawodów 2017 – powiat wschowski, zawody deficytowe
architekci i urbaniści lakiernicy robotnicy budowlani
betoniarze i zbrojarze magazynierzy robotnicy leśni
blacharze i lakiernicy samochodowi masarze i przetwórcy ryb robotnicy obróbki drewna i stolarze
cieśle i stolarze budowlani mechanicy pojazdów samochodowych rolnicy i hodowcy
cukiernicy murarze i tynkarze samodzielni księgowi
diagności samochodowi nauczyciele przedszkoli spawacze
elektromechanicy i elektromonterzy ogrodnicy i sadownicy specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
fryzjerzy opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej specjaliści technologii żywności i żywienia
inżynierowie chemicy i chemicy piekarze sprzątaczki i pokojowe
inżynierowie mechanicy pomoce kuchenne sprzedawcy i kasjerzy
kierowcy autobusów pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych ślusarze
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych technicy elektrycy
krawcy i pracownicy produkcji odzieży pracownicy ochrony fizycznej technicy informatycy
kucharze psycholodzy i psychoterapeuci zaopatrzeniowcy i dostawcy
 
 
Barometr zawodów 2017 – województwo lubuskie, zawody deficytowe
brukarze magazynierzy projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
cieśle i stolarze budowlani masarze i przetwórcy ryb przedstawiciele handlowi
cukiernicy mechanicy maszyn i urządzeń psycholodzy i psychoterapeuci
dekarze i blacharze budowlani mechanicy pojazdów samochodowych robotnicy budowlani
diagnostyce samochodowi monterzy instalacji budowlanych robotnicy obróbki drewna i stolarze
elektromechanicy i elektromonterzy murarze i tynkarze samodzielni księgowi
fizjoterapeuci i masażyści nauczyciele języków obcych i lektorzy spawacze
fryzjerzy nauczyciele przedszkoli spedytorzy i logistyce
graficy komputerowi operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych sprzątaczki i pokojowe
inżynierowie mechanicy operatorzy obrabiarek skrawających sprzedawcy i kasjerzy
kelnerzy i barmani opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej ślusarze
kierowcy autobusów piekarz tapicerzy
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych pielęgniarki i położne technicy elektrycy
krawcy i pracownicy produkcji odzieży posadzkarze technicy mechanicy
kucharze pracownicy ds. finansowo – księgowych ze znajomością języków obcych technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
lakiernicy pracownicy ochrony fizycznej zaopatrzeniowcy i dostawcy
 
  
 4. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią
    pomoc udzielaną zgodnie z warunkami  dopuszczalności pomocy de minimis.
 
§ 4
1. Pracodawca, który ma siedzibę albo prowadzi działalność, udokumentowaną wpisem do KRS lub CEDG, na terenie działania Urzędu,  zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i swoich własnych może złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego  zwany dalej wnioskiem, wraz   z wymaganymi  załącznikami, w terminie naboru wniosków, określonym przez Urząd i ogłoszonym na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu  oraz na stronie internetowej Urzędu.
Pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy  to jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna , jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.
2. Pracodawca, począwszy od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego zobowiązany jest do zachowania statusu pracodawcy.
3. Wniosek powinien być złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego.
4. Za datę złożenia wniosku  uznaje się dzień wpływu wniosku do Urzędu.
5. Wnioski pracodawców są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania   dostępnych środków w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku.
6. W przypadku gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony urząd wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni  na jego uzupełnienie.
Nieuzupełnienie przez pracodawcę wniosku w powyższym terminie oraz nie załączenie wymaganych  we wniosku dokumentów skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
7. Prawidłowo wypełnione wnioski  wraz z załącznikami, złożone w wymaganym terminie są rozpatrywane  w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia. Przy rozpatrywaniu wniosku urząd bierze pod uwagę:
a) .zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków   KFS na dany rok,
b)  uzasadnienie potrzeby kształcenia (kształcenie ustawiczne musi być w bezpośrednim związku z branżą pracodawcy lub zawodem oraz potrzebami rynku pracy.)
c)      zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
d)      koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu  z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
e)      posiadanie przez realizatora usługi  kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
f)       w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
g)      plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym, finansowanym ze środków KFS,
h)      dostępność środków KFS i rezerwy KFS.
i)       spełnienia warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis,
j)       zasady racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych, o których mowa  w § 5 pkt. 5.
8. W sytuacjach budzących wątpliwości dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji treści wniosku  pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy we Wschowie a Pracodawcą, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego , liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady najwyższej jakości usługi  oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych. w np. w przypadku cen usług kształcenia wybranych przez pracodawcę odbiegających od średnich cen usług na rynku, urząd może zażądać od pracodawcy przedstawienia analizy ofert, o której mowa w ust. 8  wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wyboru wskazanej we wniosku oferty lub przedstawić maksymalną kwotę dofinansowania .
9. Pracodawca jest informowany  na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku.
10. Środki KFS przyznane są pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.)
Umowa o finansowanie z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
określa:
a)      strony umowy oraz datę i miejsce jej zawarcia;
b)      okres obowiązywania umowy;
c)      wysokość przyznanych środków KFS oraz formy kształcenia zgodnie z wnioskiem;
d)      numer nieoprocentowanego rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazane środki KFS oraz termin ich przekazania;
e)      sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
f)       warunki wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy;
g)      warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika,  z uwzględnieniem powodów nieukończenia określonych w art. 69b ust.4 ustawy;                                                         
h)      warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem;
i)        sposób kontroli wykonywania umowy i postepowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  w wykonywaniu umowy,
j)        odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis;
k)      zobowiązania pracodawcy do przekazania na żądanie starosty do urzędu danych dotyczących:
- liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według płci, grup wieku, poziomu wykształcenia, oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace w szczególnym charakterze,
-  liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu finansowanego    z udziałem środków KFS,
- liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS
Do umowy dołącza się, jako jej Integralną część wniosek, o którym mowa w par. 4 pkt. 1  niniejszych zasad.
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień usługi kształcenia zawodowego  i przekwalifikowania zawodowego  finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych zwalnia się od podatku VAT.
 
Z w/w podatku nie są zwolnione:
a)      egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych finansowane ze środków KFS i rezerwy KFS, chyba, że stanowią integralna część usługi szkoleniowej.
b)      Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia, finansowane ze środków KFS i rezerwy KFS.
12. Ceny kursów finansowanych ze środków KFS  nie mogą zawierać kosztów dojazdu, zakwaterowania  i wyżywienia.
§ 5
 1. Pracodawca przed złożeniem wniosku dokonuje rozeznania ofert dostępnych na rynku, w celu  wybrania najkorzystniejszej oferty gwarantującej efektywne wykorzystanie środków publicznych (przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów- jakość usług, doświadczenie i miejsce szkolenia.)
 
2. Wybór wykonawcy usługi kształcenia ustawicznego wskazanego w par. 2 ust.1 niniejszych zasad  pozostawia się pracodawcy, przy zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków.
 
3. Kształcenie ustawiczne, o które wnioskuje pracodawca musi rozpocząć się w tym samym roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek, gdyż środki KFS są przyznawane na dany rok budżetowy.
 
4. Środki KFS nie mogą być przyznane pracodawcom zamierzającym samodzielnie realizować usługi edukacyjne dla własnych pracowników.
 
5. Mając na względzie potrzebę racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych, pracodawca powinien planować wydatki w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
   a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
   b) optymalnego doboru środków i metod służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
6. Wyklucza się finansowanie kształcenia obejmującego:
   a) kursy w formie coachingu,
   b) kursy w formie sympozjum, kongresów , konferencji i seminariów
   c) szkoleń BHP i P-poż,
   d) szkoleń z ochrony danych osobowych.              
                                  
§ 6
 
1. Pracodawca może złożyć Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego tylko  na działania, które się jeszcze nie rozpoczęły.
 
2. Nie dopuszcza się finansowania kształcenia rozpoczętego przed złożeniem  wniosku i podpisaniem umowy  z pracodawcą, a także realizowanego poza granicami Polski.
 
3. Osoba, której szkolenie lub studia podyplomowe są finansowane z KFS, powinna być w trakcie trwania tych form zatrudniona u pracodawcy , który otrzymał wsparcie z KFS. Jeżeli pracodawca chce uzyskać finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji dla pracownika zatrudnionego na czas określony, powinien przedłużyć mu umowę o odpowiedni okres tak, aby osoba biorąca udział w podnoszeniu kwalifikacji była zatrudniona przez cały okres trwania danej formy kształcenia ustawicznego.
 
4. Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
 
§ 7
           
Zasady naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: www.pupwschowa.pl
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję o odstępstwie od stosowania warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 
 

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
TypNazwaRozmiarPobierz
Plik pdf priorytety-KFS-2017 565 kB  
Plik docx Przykładowy program szkolenia 13,4 kB  
Plik doc Wniosek pracodawcy KFS 304 kB  
Plik zip Załączniki do wniosku 129 kB  
Plik docx Zasady przyznawania środkow z KFS 172 kB  

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy