Herb Powiatu
Strona główna

ul. Łazienna 2A
67-400 Wschowa

tel. 65 540 28 68
fax. 65 540 28 68

e-mail: ziws@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
Projekty UE

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy, szkoleń oraz informacje z PUP Wschowa, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ulubione strony

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
397
 
59
 
14
 
97
Kalkulator stażu pracy Kalkulator wynagrodzeń
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Prace interwencyjne

PRACE INTERWENCYJNE

Podstawa prawna: art. 51, art. 56 oraz art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów  z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014r. poz. 864)

Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych mających poważne trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy.

Do wykonywania prac interwencyjnych Starosta może skierować bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy II (zgodnie z a art. 33 ust. 2c ustawy), w ramach którego istnieje możliwość zastosowania tej formy wsparcia.

Organizatorem Prac interwencyjnych  może być:

 • Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika,
 • Przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla Pracodawców

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:

 1. partiami lub organizacjami politycznymi;
 2. posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
 3. organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
 4. organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 5. urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
 6. kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.Nr 234, poz 1536, z późn. zm.);
 7. przedstawicielstwami państw obcych.

Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

Starosta zawiera umowę z pracodawcą, u którego bezrobotni wykonywać będą prace interwencyjne.

Pracodawca, u którego skierowani przez starostę bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne, zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę.

Zasady refundacji prac interwencyjnych (art. 51,56 i 59)

 

Art.51

 1. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 2. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.
 3. Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
 4. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania
  w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
 5. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 4, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji,
  w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania
  z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego lub jego przejścia na emeryturę w trakcie okresu objętego refundacją lub przed upływem okresu 3 miesięcy,
  o którym mowa w ust. 6, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Art.56

 1. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
  w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 
 2. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 18 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
  w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę
  i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.
 3. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania
  w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń
  i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
 4. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 3, lub naruszenie innych warunków zawartej umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Art.59

1. Starosta może skierować bezrobotnych, powyżej 50 roku życia , do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

2. Starosta może skierować bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych u pracodawcy przez okres do 4 lat i dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

3. Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego

   
 • refundacja jest przyznawana w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

4. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania
w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

5. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 3, lub naruszenie innych warunków zawartej umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

7. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy