Herb Powiatu
Strona główna

ul. Łazienna 2A
67-400 Wschowa

tel. 65 540 28 68
fax. 65 540 28 68

e-mail: ziws@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
Projekty UE

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy, szkoleń oraz informacje z PUP Wschowa, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ulubione strony

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
397
 
59
 
14
 
97
Kalkulator stażu pracy Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Propozycja urzędu
Pobierz Pliki
Informacje ogólne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę w Polsce na podstawie umowy z polskim pracodawcą (mającym siedzibę w Polsce). Tylko w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie „testu rynku pracy”;
 • B – dotyczy cudzoziemca – członka zarządu przedsiębiorcy lub spółki kapitałowej w organizacji przez okres ponad 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 • C – dotyczy cudzoziemca wykonującego prace u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Polski na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umowa o współpracy z pracodawca zagranicznym. Brak w przepisach wyjaśnienia określenia „długoterminowości umowy”. Należy wnioskować, ze umowa taka nie może być krótsza niż okres, na jaki ma być wydane zezwolenie na prace;
 •     D – dotyczy cudzoziemca wykonującego prace u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego żadnej zorganizowanej formy działalności na terytorium Polski, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
 •     E – najrzadziej spotykane, dotyczy sytuacji pozostałych, których nie da się zakwalifikować według innych typów zezwoleń, a mianowicie - cudzoziemca wykonującego prace u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na ponad 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wykonywanie usługi eksportowej, praca w zarządzie przedsiębiorcy, czy delegowanie do pracy w oddziale podmiotu zagranicznego w Polsce.

Tryb postępowania

O wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca.

Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę,

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami.

Wymagane dokumenty

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • pouczenie dla pracodawcy;
 • wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej;
 • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej.

Opłaty

Pracodawca składający wniosek o wydane zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest zobowiązany dokonać opłaty, której wysokość zależy m.in. od długości wykonywania pracy przez zatrudnianego cudzoziemca. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 r. Nr 195, poz. 1409) pracodawca wnosi opłatę w następujących wysokościach:

 • 50,00 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 100,00 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące;
 • 200,00 zł – w przypadku delegowania do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi
 • eksportowej.
W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca należy dokonać wpłaty odpowiednio w wysokości 50% kwot okreslonych powyżej.

Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców,

Przedłużenie zezwolenia następuje:
 • na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności zezwolenia.

Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca dołącza się:

 • dokumenty niezbędne do uzyskania przedmiotowego zezwolenia, jeżeli uległy zmianie okoliczności objęte treścią tych dokumentów dołączonych do poprzedniego wniosku o zezwolenie,
 • dowód wpłaty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • umowę o pracę na podstawie której wykonywana była praca w okresie ważności zezwolenia.
   

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2008r., nr 69, poz. 415 oraz Dz. U. z 2009r, Nr 6, poz. 33) z obowiazku posiadania zezwolenia na prace zwolnieni sa cudzoziemcy:

 • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
 • udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 10, 11, 13 i 16-18
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
 • będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt
 • 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małąenskiego;
 • będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1-2 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
 • Polskiej udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
 • cudzoziemcach;
 • przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz, o których mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed wydaniem tych wiz był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4;
 • posiadający ważną Kartę Polaka;
 • ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub będący małżonkiem, w imieniu którego został
 • złozony wniosek o nadanie statusu uchodzcy, pod warunkiem posiadania zaswiadczenia
 • wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
 • ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z pózn.
 • zm.);
 • uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium panstwa członkowskiego Unii
 • Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii
 • Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę
 • mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają
 • wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Obywatele Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej  i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy - bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie takiej pracy cudzoziemcowi ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym, aby umożliwić bezproblemową weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę, jak i cudzoziemca.

Procedura rejestracji odbywa się w powiatowym urzędzie pracy i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i cudzoziemca. Powiatowy Urząd Pracy umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Oryginał zarejestrowanego oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi, któremu ma zamiar powierzyć pracę. Oświadczenie może być podstawą do ubiegania się cudzoziemca o wizę w celu wykonywania pracy.Nowe obowiązki pracodawcy

Ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski, która weszła w życie z dniem 21 lipca 2012 r. nakłada nowe obowiązki na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom będących obywatelami państw trzecich, dotyczące sprawdzania dokumentów pobytowych cudzoziemca. 
Szczególowa inforamacja poniżej do pobrania

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:13 września 2012 przez Daniel Zamróz
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy